050 40 40 41 8 els@bijvansanten.com
Vervolg nieuwsbrief

Als eigen vermogen afneemt door coronacrisis, wat bij financiering?

Afspraken met de bank? Deze zorgen kunnen toenemen als u bij de bank al een financiering had lopen en waarbij u onder andere afspraken had gemaakt over de solvabiliteit van uw onderneming. Deze solvabiliteit loopt als gevolg van het verlies en de toename van de schulden terug. Als u niets doet, loopt u het risico dat de bank extra eisen gaat stellen. Denk aan versneld aflossen of het doorbelasten van een kredietopslag. In het ergste geval kunt u zelfs te maken krijgen met de afdeling Bijzonder Beheer.

Houd moed en zit niet stil, enkele tips

Nu is het goed om te beseffen dat de bank pas begin volgend jaar (2021) op basis van de cijfers per 31 december 2020 zal beoordelen of u nog aan de solvabiliteitseisen voldoet. U heeft, als de kasstroom verder in orde is en u binnen de afspraken van het rekening-courantkrediet blijft, nog wel even de tijd om orde op zaken te stellen.

Welke maatregelen kunt u zelf al nemen? Ten eerste is het belangrijk dat u uw werkkapitaal goed managet. Dat houdt in dat u er werk van maakt dat uw debiteuren op tijd betalen. Ook is het belangrijk dat u ervoor zorgt dat uw voorraden niet te hoog zijn en dat de aanwezige voorraden snel gebruikt worden om te produceren of te verkopen. Tip. Ondernemers die hun werkkapitaal namelijk goed managen, hebben bij financiers – ook in crisistijden – nu eenmaal een streepje voor.

Verkopen van vaste activa? Ten tweede kunt u onderzoeken of u bepaalde materiële vaste activa kunt verkopen om deze vervolgens terug te leasen op basis van operational lease. Tip.  Daarmee bereikt u twee zaken. De balans wordt verkort en u kunt bestaande schulden aflossen. Beide hebben een positieve invloed op de solvabiliteit. Natuurlijk betaalt u wel een wat hoger bedrag aan kosten, maar deze zullen grotendeels door het wegvallen van de afschrijvingen gecompenseerd worden.

Stille reserves aanspreken? Daarnaast is het van belang om te onderzoeken of er wellicht nog stille reserves aanwezig zijn. Dit kan bijv. het geval zijn als de werkelijke waarde van een bedrijfsmiddel hoger ligt dan de boekwaarde. De financier kan een groot deel van de overwaarde bij het eigen vermogen optellen, waardoor de solvabiliteit stijgt. Let op.  Dat deze waarde hoger ligt, zult u meestal wel moeten aantonen door het overleggen van een taxatierapport.

Geleend aan uw bedrijf? Tot slot kunt u, wanneer u een lening aan uw vennootschap heeft gegeven, besluiten deze om te zetten in een achtergestelde lening of om te zetten in aandelenkapitaal. Ook deze actie leidt tot een betere solvabiliteit.

Voor meer advies neem contact met ons op.

Vervolg nieuwsbrief

Auto op de zaak of privé, een lastige keuze

 

 
Niet hoger dan de kosten. Deze correctie is nooit hoger dan de kosten die binnen uw onderneming voor de auto in aftrek worden gebracht. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met de afschrijvingskosten op de auto.

Ander bijtellingspercentage. Het is mogelijk dat er voor uw auto nog een afwijkend percentage geldt. Dit is het geval als de auto voor 2020 op naam is gesteld. In principe blijft het bijtellingspercentage dat in het jaar van tenaamstelling geldt, namelijk voor een periode van 60 maanden gelden. Ga dus goed na welk bijtellingspercentage in uw geval van toepassing is.

Privéauto – kilometervergoeding

Zakelijke ritten declareren. U kunt er ook voor kiezen om uw auto niet op de zaak te zetten, maar tot uw privévermogen te rekenen. In dat geval krijgt u geen correctie wegens privégebruik voor uw kiezen. De kosten van de auto mogen echter ook niet zakelijk worden genomen. Hierop bestaat een uitzondering. Voor zakelijke kilometers die u met de auto rijdt, mag u € 0,19 per kilometer in rekening brengen aan uw onderneming.

Wanneer kunt u kiezen?

Gemengd gebruik. U heeft dus de keuze om uw auto tot uw ondernemings- of tot uw privévermogen te rekenen. Dit geldt als het zakelijke gebruik minimaal 10% en maximaal 90% bedraagt. Let op.  Wordt de auto door u alleen voor zakelijke ritten of alleen voor privéritten gebruikt, dan bent u verplicht de auto als zakelijk of als privé aan te merken.

Bij aanschaf. U kunt deze keuze overigens in principe alleen maken op het moment van aanschaf van de auto. Op dat moment moet er bepaald worden wat de meest voordelige optie is. Uiteraard kunt u onze rekentools hiervoor gebruiken.

Bijzondere omstandigheid. Heeft u de auto eenmaal in bezit, dan mag u de eerder gemaakte keuze alleen wijzigen in geval van een bijzondere omstandigheid. Het gebruik van de auto moet dan ingrijpend zijn gewijzigd, bijv. als u voorheen de auto voor 90% privé gebruikte en nu nagenoeg niet meer. Let op. Het is dus niet zomaar toegestaan om de auto naar uw privévermogen over te brengen omdat dit fiscaal inmiddels beter uitkomt.

Enkele vuistregels

Over het algemeen is het voordeliger om (vrijwel) nieuwe auto’s op de zaak te zetten.

Rijdt u veel privé, dan is op de zaak zetten eveneens vaak voordeliger.

Een elektrische auto is door de lage bijtelling vaak voordeliger om op de zaak te zetten. Anderzijds krijgt u bij aanschaf van een elektrische auto privé sinds 1 juli 2020 een subsidie.

Oudere auto’s rijdt u meestal voordeliger privé, omdat de bijtelling gekoppeld is aan de prijs in het jaar van aankoop.

Weinig of geen privégebruik?

Geen bijtelling. Hiervoor zijn we er steeds van uitgegaan dat u de auto voor meer dan 500 kilometer privé gebruikt. Is dit niet het geval, dan krijgt u geen bijtelling. De auto rekent u dan verplicht tot uw ondernemingsvermogen. Dit is bovendien ook veel aantrekkelijker, omdat u geen bijtelling voor privégebruik in aanmerking hoeft te nemen.

Hoe zit het met de btw?

Btw-correctie voor privégebruik. Naast de heffing van de inkomstenbelasting speelt ook de btw een rol bij uw keuze. Als u de auto zakelijk rijdt, dan mag u de btw op de aanschaf en de periodieke kosten verrekenen. Voor het privégebruik van de auto wordt er echter wederom een correctie toegepast. Deze komt er kort gezegd op neer dat u jaarlijks 2,7% van de cataloguswaarde moet corrigeren op de afgetrokken btw.

Lagere correctie. Deze correctie kan lager uitpakken als u de auto reeds vijf jaar in bezit heeft. In dat geval wordt de btw-correctie verlaagd tot 1,5% van de cataloguswaarde van de auto. Ook is het mogelijk aan te tonen dat de btw die verband houdt met het privégebruik, lager is. Let op. Houd er dan rekening mee dat woon-werkverkeer voor de btw als privé wordt gezien.

Voor meer advies neem contact met ons op.

Vervolg nieuwsbrief

Hoe ziet de verlengde en aangepaste Tozo eruit?De Tozo 2 na 1 juni 2020 aanvragen

De Tozo 2 kunt u na 1 juni 2020 bij uw woongemeente met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 juni 2020. Indien u reeds gebruikt heeft gemaakt van de Tozo 1-uitkering, kunt u zodra uw gemeente de aanvraagprocedure gereed heeft via een verkorte procedure een aanvraag indienen voor de Tozo 2. Let op.  U krijgt niet automatisch Tozo 2 als u Tozo 1 heeft gehad. Dit dient u dus opnieuw aan te vragen. Houd daarvoor ook de website van uw woongemeente in de gaten.

 Voor juni t/m september. De Tozo 2-uitkering wordt toegekend voor de maanden juni, juli, augustus en september. Dit houdt in als u bijv. reeds een Tozo 1-uitkering heeft voor de maanden april, mei en juni u alleen voor de maanden juli t/m september een Tozo 2-uitkering kunt krijgen. Let op.  Heeft u voor de maanden juni t/m augustus een Tozo 1-uitkering, dan komt u voor die maanden niet in aanmerking voor de Tozo 2-uitkering. Tip.  Heeft u voor de maanden maart, april en mei een Tozo 1-uitkering aangevraagd of heeft u nog geen Tozo 1-uitkering aangevraagd, dan kunt u dus, mits u aan de voorwaarden voldoet, voor juni t/m september wel in aanmerking komen.

Partnerinkomenstoets in Tozo 2

Om aanspraak te kunnen maken op de aanvullende uitkering voor levensonderhoud (Tozo 1) wordt er geen partnerinkomenstoets toegepast. Voor de Tozo 2-uitkering telt het inkomen van uw partner wel mee voor het bepalen van de hoogte van de uitkering. Bij de aanvraag dient u te verklaren dat het huishoudinkomen van u en uw partner onder het sociaal minimum terecht is gekomen als gevolg van de coronacrisis.

 Cijfermatig. Als het huishoudinkomen dus boven het sociaal minimum komt, heeft u geen recht op de Tozo 2-uitkering. Het sociaal minimum bedraagt € 1.503,31 inclusief vakantiegeld (netto) voor gehuwden (met of zonder kinderen) of € 1.052,32 inclusief vakantiegeld (netto) voor een alleenstaande (met of zonder kinderen) vanaf 21 jaar.

 Lening bedrijfskapitaal Tozo 2

Ook de mogelijkheid om een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen, blijft beschikbaar in Tozo 2. U dient bij de aanvraag voor de lening bedrijfskapitaal onder de Tozo 2 wel te verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of een van uw vennoten waarmee u samen de onderneming drijft. Indien dit wel het geval is, komt u niet in aanmerking voor een lening bedrijfskapitaal Tozo 2. Tip.  U kunt dan wel nog in aanmerking komen voor de Tozo 2-uitkering, mits u aan de voorwaarden voldoet.

Cijfermatig. Voor de lening bedrijfskapitaal Tozo 1 en Tozo 2 geldt een gezamenlijk maximum van € 10.157. Heeft u onder de Tozo 1 een lening voor bedrijfskapitaal afgesloten onder dit bedrag, dan kunt u onder de Tozo 2 een tweede lening afsluiten tot het maximumbedrag van € 10.157.

Voor meer advies neem contact met ons op.

Vervolg nieuwsbrief

Verplicht aan de slag met eHerkenning


Alleen voor bedrijven. Niet iedere Nederlander krijgt te maken met eHerkenning. Het gaat namelijk om een zakelijk inlogmiddel en is alleen bestemd voor bedrijven die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Vijf beveiligingsniveaus. Voor het inloggen met eHerkenning gelden vijf beveiligingsniveaus. Let op. Om in te loggen bij het UWV of de Belastingdienst heeft u eHerkenning niveau 3 (EH3) nodig, in combinatie met de juiste machtigingen.

Overheidsinstanties. Behalve bij de Belastingdienst en het UWV kunt u met eHerkenning bij een groot aantal andere organisaties inloggen. Denk aan gemeenten, waterschappen, provincies, ministeries en uitvoeringsorganisaties.

eHerkenning aanvragen

Erkende leveranciers. In tegenstelling tot DigiD kunt u eHerkenning niet bij de overheid aanvragen. Voor de aanvraag kunt u terecht bij diverse door de overheid erkende leveranciers. De aanvraag en het gebruik van eHerkenning zijn niet kosteloos. Hoeveel u betaalt, hangt af van de aanbieder en de dienst die u afneemt.

Overzicht. Op https://www.eHerkenning.nl vindt u een leveranciersoverzicht met alle erkende leveranciers met hun producten en prijzen.

Welk betrouwbaarheidsniveau?

Beveiliging. eHerkenning kent inlogmiddelen op vijf verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Hoe hoger het beveiligingsniveau, hoe meer stappen u moet zetten om uw identiteit aan te tonen.

Kies voor het hoogste niveau. De instanties waar u wilt inloggen, geven aan welk betrouwbaarheidsniveau u nodig heeft. Kies voor het hoogste niveau waarmee u te maken krijgt en koop daarvoor een eHerkenningsmiddel. U kunt een eHerkenningsmiddel namelijk altijd gebruiken voor diensten met hetzelfde of een lager betrouwbaarheidsniveau, maar nooit voor een hoger niveau.

Let op.  Als bedrijf heeft u in de praktijk minimaal niveau 3 nodig. Ieder bedrijf heeft immers met de Belastingdienst te maken.

Persoonsgebonden

Machtigingen verplicht. Een eHerkenningsmiddel is persoonsgebonden en kan niet worden gedeeld of overgedragen. eHerkenning geldt per persoon en per dienst. Voor diensten met een betrouwbaarheidsniveau 2 of hoger zijn machtigingen verplicht. Voor uzelf maar ook voor de medewerkers die namens uw bedrijf zakendoen met de overheid. De machtiging moet zijn vastgelegd bij uw eHerkenningsleverancier.

Ketenmachtiging

Voor meerdere werknemers. Wilt u eenvoudig meerdere werknemers kunnen machtigen, informeer dan bij uw leverancier van eHerkenning of hij werkt met ketenmachtiging. U machtigt dan deze leverancier, en uw leverancier geeft vervolgens uw werknemers toestemming om in te loggen. Dit heet dus een ketenmachtiging.

Voor meer advies neem contact met ons op.